VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN PRIVĀTUMA POLITIKA

Laipni lūdzam SANISPIRA.LV (turpmāk tekstā “Vietne”) vietnē. Pirms šīs Vietnes izmantošanas, lūdzam rūpīgi izlasīt tās lietošanas noteikumus un Privātuma politiku.

Piekļuve šai Vietnei un tās izmantošana nozīmē jūsu piekrišanu Noteikumiem. Noteikumi attiecas uz visiem Vietnes apmeklētājiem. Ja jūs nepiekrītat kādam no noteikumiem, lūdzam neturpināt Vietnes izmantošanu.

 

AUTORTIESĪBAS

 

Šajā vietnē izvietotie zīmoli un logotipi ir uzņēmumu reģistrētas preču zīmes, kuras ir aļauts lietot SIA Elifarma. 

Jebkuru šajā vietnē publicēto dokumentu pavairošana ir atļauta vienīgi informatīvos nolūkos un vienīgi privātai lietošanai. Jebkāda cita šādu pavairotu dokumentu izmantošana un jo īpaši izmantošana komerciāliem nolūkiem ir nepārprotami aizliegta, ja vien uzņēmums SIA Elifarma nav devis iepriekšēju rakstisku atļauju.

Uzņēmums SIA Elifarma patur tiesības jebkāda intelektuālā īpašuma tiesību aizskāruma gadījumā izmantot jebkādus tiesību aizsardzības līdzekļus, tai skaitā ierosināt kriminālprocesu.

 

ATBILDĪBA

 

Visa ar šīs vietnes starpniecību pieejamā informācija tiek sniegta vienīgi informatīvos nolūkos. Netiek sniegta nekāda veida tieša vai netieša garantija vai apliecinājums attiecībā uz šajā vietnē esošo informāciju. SIA Elifarma neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu vai vīrusiem, kas var inficēt vietnes apmeklētāja datoriekārtas vai jebkādu citu īpašumu.

Vietnes apmeklētājs uzņemas visu atbildību par Vietnē esošās informācijas izmantošanu.

SIA Elifarma nav atbildīga par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, neatkarīgi no cēloņiem, izcelsmes, rakstura vai sekām, kas var rasties, jebkurai personai piekļūstot vietnei, vai no neiespējamības jebkurai personai piekļūt vietnei vai izmantot vietni un/vai no jebkādas tieši vai netieši no vietnes iegūtai informācijai piešķirtas ticamības.

Vietnes apmeklētājs piekrīt nenodot caur šo vietni nekādu informāciju, kas radītu civiltiesisku atbildību vai kriminālatbildību, un tāpēc piekrīt ar šīs vietnes starpniecību neizpaust nelikumīgu vai apmelojošu informāciju, kā arī informāciju kas apdraudētu sabiedrisko kārtību. 

SIA Elifarma nekontrolē ārējās saites, kas ar hipersaites palīdzību ir piesaistītas šai vietnei, un tāpēc atsakās no jebkādas atbildības par to saturu. Šīs saites uz citām vietnēm nekādā veidā un nekādos apstākļos nav uzskatāmas par apstiprinājumu vai saistību starp SIA Elifarma un šīm vietnēm, kurām ir piemērojami pašām savi lietošanas noteikumi un privātuma pamatnostādnes. Turklāt nevienai fiziskai vai juridiskai personai nav tiesību izveidot saiti, kas ved uz vietni, bez iepriekšējas nepārprotamas SIA Elifarma piekrišanas.

 

PĀRTRAUKŠANA

 

Mēs varam jebkura iemesla dēļ nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pārtraukt piekļuvi Vietnei, ja tiek pārkāpti vai netiek ievēroti šie Noteikumi.

 

SAITES UZ CITĀM VIETNĒM

 

Vietnē var tikt ietvertas saites uz citu uzņēmumu vai zīmolu vietnēm un kontiem sociālajos tīklos, kā arī citām vietnēm.

 

NORMATĪVIE AKTI

 

Šie noteikumi ir piemērojami un interpretējami saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Ja kāds no noteikumiem netiek pildīts, tas netiks uzskatīts par atteikšanos no visiem Noteikumiem. Ja kāds no Noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu, pārējie Noteikumi paliek spēkā.

 

IZMAIŅAS

 

SIA Elifarma ir tiesības vienpusēji grozīt un pārskatīt Noteikumus jebkurā laikā. Izmantojot Vietni pēc izmaiņām, jūs piekrītat jaunajiem Noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat jaunajiem Noteikumiem, jūs nevarat izmantot Vietni.

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Datu pārzinis - SIA Elifarma. Šī privātuma politikas sadaļa ("Privātuma politika") ir paredzēta personām, kuras pērk SIA Elifarma izplatītos produktus, apmeklē vietnes www.sanispira.lv un www.elifarma.lv un izmanto to sniegtos pakalpojumus.

 

AR PRIVĀTUMA POLITIKU SAISTĪTĀS DEFINĪCIJAS

 

Personas dati - jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); fiziska persona, kas var sevi identificēt, ir persona, kuras identitāti var noteikt tieši vai netieši, jo īpaši saskaņā ar identifikatoru, piemēram, viņa vārds, personas kods, atrašanās vietas dati un interneta identifikators vai viens vai vairāki fiziski, fizioloģiski identifikatori, ģenētiskā, psiholoģiskā, ekonomiskā, kultūras vai sociālā identitāte.

Datu subjekts ir persona, kas ir ieinteresēta vai izmanto produktus, ko izplata SIA Elifarma, vai persona, kas kas pārlūko Vietni.

Tīmekļa vietne - mūsu administrētās vietnes www.sanispira.lv un www.elifarma.lv

 

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

 

Privātuma politika definē personas datu apstrādes pamatprincipus, datu subjekta tiesību īstenošanu. Papildu informācija var tikt sniegta pārdošanas, pakalpojumu un citos līgumos.

Izmantojot Vietni, mūsu Pakalpojumus, iegādājoties preces, iesniedzot savus datus, aizpildot pieprasījuma veidlapu, turpinot pārlūkot vietni, datu subjekts apstiprina, ka ir izlasījis šo Privātuma politiku, izprot tās noteikumus un piekrīt tos ievērot. Ja jūs nepiekrītat ievērot šīs Privātuma politikas noteikumus, lūdzu, pārtrauciet lietot šo Vietni. 

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

 

Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos tiesību aktos noteiktām personas datu apstrādes prasībām.

Personas datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem.

Dati ir precīzi, un, ja tas nepieciešams personas datu apstrādei, pastāvīgi tiek atjaunināti. Dati, kuri ir neprecīzi vai nepilnīgi, tiek izlaboti, papildināti, izdzēsti vai to apstrāde tiek izbeigta.

Dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams.

Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Klienta tiesībām.

Dati ir drošībā.

 

PERSONAS DATU AVOTI

 

Dati tiek apstrādāti, kad persona izmanto mūsu pakalpojumus, piemēram, zvana, nosūta ziņu, e-pastu, piesakās jaunumu vēstuļu saņemšanai, apmeklē Vietni.

Personai nav pienākuma sniegt nekādus personas datus, taču atsevišķi pakalpojumi, piemēram, preču pārdošana un norēķini, nevar tikt sniegti, ja atbilstošie personas dati netiek sniegti.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI

 

Mēs apstrādājam personas datus šādiem mērķiem: komercdarbības veicināšana, mārketinga kampaņas, klientu apkalpošana, klientu apmierinātības mērījumi, norēķinu administrēšana, mājaslapas uzturēšana un tās darbības uzlabošana, produktu piegāde un citiem, par kuriem persona tiek informēta brīdi, kad sniedz attiecīgos datus.

Datu subjektu grupas: pircēji, biznesa partneri un SIA Elifarma izplatīto produktu lietotāji.

Tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, personas kods, mobilā telefona numurs, e-pasta adrese, IP adrese, vietnes apmeklējuma vēsture un apmeklējuma datums.

Datu saņēmēji un saņēmēju grupas: valsts iestādes, tiesībaizsardzības iestādes, auditori, juridiskie un finanšu konsultanti, trešās puses, kas pārvalda programmatūru, hostingu.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atcelt jūsu personas datu apstrādi, rakstot uz e-pastu elifarma@yahoo.com

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES LAIKS

 

Personas dati tiek apstrādāti ne ilgāk kā tas ir nepieciešams datu apstrādes mērķim, vai arī ne ilgāk kā to pieprasa datu subjekts. 

 

DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PUSĒM

 

SIA Elifarma apstrādātie dati netiks sniegti trešajām pusēm bez datu subjekta iepriekšējas piekrišanas, izņemot tiesību aktos noteikto kārtībā.

Datus var apstrādāt datu apstrādātāji, kas mums nodrošina grāmatvedību, domēnu hostingu, IT uzturēšanu un citus pakalpojumus.

Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai tiktāl, cik tas vajadzīgs, lai izpildītu līgumā noteiktās saistības. 

 

DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

 

Katram datu subjektam ir šādas tiesības:

a) tiesības zināt (tikt informētam) par savu personas datu apstrādi;

b) tiesības piekļūt personas datiem, kurus apstrādā, un kā tos apstrādā, proti, iegūt informāciju par personas datu aizsardzības periodu, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu datu drošību, piekļuvi informācijai no jebkādiem avotiem, kā arī apskatīt visus apstrādātos konkrētās personas datus un mērķi, ar kuru tie tikuši apstrādāti;

c) tiesības pieprasīt personas datu labošanu, iznīcināšanu vai bloķēšanu vai personas datu apstrādes apturēšanu;

d) tiesības iebilst pret viņu personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad šādus personas datus apstrādā, pamatojoties uz personas datu apstrādātāja vai trešās personas likumīgām interesēm, kurām ir sniegti personas dati;

e) tiesības pieprasīt, lai iesniegtie personas dati tiktu iznīcināti;

f) tiesības pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi;

g) tiesības pieprasīt, lai viņa iesniegtie personas dati tiktu nosūtīti citam datu apstrādātājam, ar nosacījumu, ka tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz viņa piekrišanu vai līgumu, un ja tas ir tehniski iespējams (datu pārnesamība);

f) tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā par personas datu apstrādi.

 

Datu subjekts var iesniegt rakstisku pieprasījumu par viņa tiesību īstenošanu rakstot uz e-pastu: elifarma@yahoo.com. Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mēs sniegsim atbildi 30 kalendāro dienu laikā pēc datu subjekta pieprasījuma saņemšanas.

 

DATU DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANA

 

Mēs ieviešam atbilstošus organizatoriskos un tehniskos datu drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, pārveidošanas, izpaušanas un jebkādas citas nelikumīgas darbības. Visus personas datus un citu informāciju, ko sniedzis datu subjekts, uzskata par konfidenciālu.

Piekļuve personas datiem attiecas tikai uz tiem darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un autorizētiem datu apstrādātājiem, kuriem tas nepieciešams, lai veiktu darba funkcijas vai sniegtu pakalpojumus.

 

SĪKFAILI

 

Tīmekļa vietne izmanto sīkfailus (cookies). Sīkfails ir informācija, kuru tīmekļa vietne (vietne) ievieto Jūsu datora sīkfailu datnē.

Mūsu vietnēs sīkfailus izmanto lietotāja darbību atvieglošanai. Sīkfaili ļauj mūsu vietnes serveriem Jūs atpazīt, kad piekļūstat vietnei, un automātiski pielāgot saturu atbilstoši Jūsu vajadzībām. Sīkfailu izmantošana palīdz mums uzzināt par mūsu lietotāju vajadzībām. Tie nodrošina mums arī vietnes izmantošanas statistikas datus, ko izmantojam, lai novērtētu tās darbības rezultātus un uzlabotu tos.

Tiek uzskatīts, ka mūsu vietnes lietotāji ir piekrituši sīkfailu izmantošanai, ja viņu pārlūkprogrammā ir iestatīta sīkfailu pieņemšana. Ja jūs nepieņemat sīkfailus, tas ierobežos mūsu vietnē pieejamo pakalpojumu un funkciju izmantošanu, piemēram, Jūs nevarēsiet saglabāt savus personiskos iestatījumus vai veikt darījumus tiešsaistē.

Jūs jebkurā brīdī varat izvēlēties, lai Jūsu pārlūkprogramma pieņemtu sīkfailus. Ja nevēlaties, lai tas notiktu, Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai tā automātiski atspējotu tos, vai lai tā Jūs informētu ik reizi, kad kāda tīmekļa vietne pieprasa pievienot sīkfailu. Lūdzu, izmantojiet savas pārlūkprogrammas palīdzības funkciju, lai veiktu nepieciešamos iestatījumus. 

Vairāk informācijas par sīkfailiem - AllAboutCookies.org vai www.google.com/privacy_ads.html 

 

SOCIĀLO TĪKLU KONTI

 

Mēs pārvaldām kontus sociālajos tīklos. Visu jūsu sniegto informāciju sociālajos tīklos, tostarp informāciju, kas iegūta ar sociālo mediju sīkfailu palīdzību, kontrolē un pārvalda Facebook un Google Corporation. Iesakām iepazīties ar sociālo tīklu Facebook, Instagram un Youtube privātuma politiku par jūsu personas datu izmantošanu. Kā SIA Elifarma Facebook, Instagram un Youtube kontu administratori, mēs izvēlamies mērķauditorijai piemērotus iestatījumus. Sociālais tīkls kā datu pārvaldnieks, sniedzot mums iespēju izveidot uzņēmuma kontu sociālajā tīklā, neļauj mums ietekmēt vai ierobežot datu vākšanu sociālajā tīklā. Mēs nevaram ietekmēt to, kāda informācija par jums tiek vākta tīklos Facebook, Instagram un Youtube.

Facebook sociālais tīkls apkopo informāciju par to, kāda veida saturu jūs apskatāt, kādas darbības jūs veicat Facebook ietvaros, ar ko jūs sazināties, cik bieži jūs esat aktīvi un citu informāciju, ieskaitot jūsu izmantoto ierīci. Lai uzzinātu vairāk par Facebook sociālā tīkla privātuma politiku, klikšķiniet šeit: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram sociālais tīkls apkopo informāciju par to kāda veida saturu jūs apskatāt, kādas darbības jūs veicat tīkla ietvaros, ar ko jūs sazināties, cik bieži un cik ilgi to izmantojat, cik aktīvi esat, un citu informāciju. Lai uzzinātu vairāk par Instagram privātuma politiku, klikšķiniet šeit: http://instagram.com/legal/privacy/

Izmantojot YouTube sociālo tīklu vai skatoties video ierakstus Youtube tīklā, tiek apkopoti un saglabāti dati par jūsu pārlūkprogrammu, lietoto ierīci, un citi. Lai uzzinātu vairāk par Youtube privātuma politiku, klikšķiniet šeit: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

 

STATISTIKA

 

Google Analytics tiek izmantots, lai apkopotu un analizētu datus par vietnes pārlūkošanu. Vietnes pārlūkošanas vēsture tiek uzglabāta Google serveros ASV.

 

SAZINIETIES AR MUMS

 

Ja jums ir jautājumi par šiem Lietošanas noteikumiem, Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu elifarma@yahoo.com

Noteikumi atjaunoti 2020. gada 1. maijā